Sosyal Medya - Gizlilik Politikası

Josef Wiegand GmbH & Co. KG - Sosyal Medya Veri Gizliliği Beyanı

I. Sosyal Medya Platformlarına Kayıt

Şirketimizi tanıttığımız sosyal medya platformlarında, kullanıcıların kişisel verilerini girerek kayıt olmaları mümkündür. Veriler bir giriş maskesine girilir ve platform sağlayıcısına iletilip kaydedilir. İlgili sosyal medya platformlarına kayıt olmak kullanıcının isteğine bağlıdır. Her kullanıcının sosyal medya platformlarındaki görünümlerimizi ve bunların işlevlerini kendi sorumluluğunda kullandığına dikkat çekiyoruz. Bu durum, özellikle yorum yapma, paylaşma veya değerlendirme gibi etkileşimli işlevlerin kullanımı için geçerlidir. Sosyal medya platformlarındaki web sitelerimizi ziyaret ederken, platform sağlayıcısı, kullanıcı tarafından kullanılan son cihaz aracılığıyla IP adresi gibi kullanıcı bilgilerini toplar. Şirketimiz, sosyal medya platformlarındaki etkileşimli işlevleri kullanırken ve kayıt sürecinde kişisel verilerin işlenmesine dahil değildir. Veri işlemenin yasal dayanağı, veri işlemenin amacı, saklama süresi, bilgi talepleri ile itiraz ve tasfiye seçeneği hakkındaki bilgiler, ilgili platform sağlayıcılarının veri gizliliği bilgilerinde bulunabilir.

Kişisel verilerin diğer tüm işlenmeleri için, AB Genel Veri Gizliliği Yönetmeliği'nin (EU-DSGVO) 26. Maddesi uyarınca ortak sorumluluk geçerlidir. Şirketimize ilişkin veri gizliliği beyanı için lütfen II ile VI arası maddelere bakın.

II. Şirket Veri Gizliliği Beyanı

1. Sorumlu Tarafın Adı ve Adresi

Genel Veri Gizliliği Yönetmeliği ve üye devletlerin diğer ulusal veri gizliliği yasalarının yanı sıra diğer veri gizliliği yönetmelikleri anlamında sorumlu taraf:

Josef Wiegand GmbH & Co. KG
Bizzat sorumlu ortak tarafından temsil edilmektedir, bunlar aşağıda bilgileri yazılı olan tarafça temsil edilmektedir: Hendrik Wiegand
Landstraße 12
36169 Rasdorf
Almanya

Telefon: +49 6651 9800
Telefaks: +49 0 6651 379
E-posta: info@wiegandslide.de
Web sitesi:www.wiegandslide.com

2. Veri Gizliliği Yetkilisinin Adı ve Adresi

Sorumlu tarafın veri gizliliği yetkilisi:

BerIsDa GmbH
Rangstraße 9
36037 Fulda
Almanya

Tel.: +49 661 29698096
E-posta: datenschutz@berisda.de
Web sitesi: www.berisda.de

III. Verilerin İşlenmesine Dair Genel Bilgiler

1. Kişisel verilerin işlenme kapsamı

Prensip olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini yalnızca bu veriler kullanıcı tarafından sağlanmışsa ve tarafımızdan talep edilen bir etkileşim için gerekliyse toplar ve kullanırız.

2. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Kişisel verileri içeren işleme faaliyetleri için veri sahibinin onayını aldığımız sürece, DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent a, kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak görevi görür.

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel veriler işlenirken, DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent b yasal dayanak görevi görür. Bu durum, aynı zamanda sözleşme öncesi tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir.

Kişisel verilerin işlenmesi, şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde, DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent c yasal dayanak görevi görür.

Veri sahibinin ya da başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarının kişisel verilerin işlenmesini gerekli kılması durumunda, DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent d yasal dayanak görevi görür.

İşleme, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için gerekliyse ve veri sahibinin menfaatleri, temel hakları ve özgürlükleri ilk bahsedilen menfaatten daha ağır basmıyorsa DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent f, verilerin işlenmesi için yasal dayanak görevi görür.

3. Veri silme ve saklama süresi

Veri sahibinin kişisel verileri, saklama amacı ortadan kalkar kalkmaz silinir veya bloke edilir. Saklama, Avrupa Birliği yönetmeliklerinde, yasalarında veya sorumlu tarafın tabi olduğu diğer hükümlerde Avrupa veya ulusal yasa mercileri tarafından öngörülmüş olması halinde de gerçekleştirilebilir. Bir sözleşmenin imzalanması veya ifası için verilerin saklanmaya devam edilmesi gerekmediği sürece, yukarıda belirtilen standartlar tarafından öngörülen saklama süresinin sona ermesi halinde de veriler bloke edilir veya silinir.

IV. Veri sahibinin hakları

Kişisel verileriniz tarafınızdan işleniyorsa DSGVO uyarınca söz konusu kişisiniz ve sorumlu tarafa karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Bilgi Edinme Hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediği konusunda sorumlu taraftan onay talep edebilirsiniz.

Bu tür bir işleme faaliyeti gerçekleşiyorsa sorumlu taraftan size aşağıdaki bilgileri sağlamasını talep edebilirsiniz:

(1)       Kişisel verilerin işlenme amaçları

(2)       İşlenen kişisel veri kategorileri

(3)       Tarafınızla ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar

(4)       Tarafınızla ilgili kişisel verilerin saklanmasının planlanan süresi

(5)       Haklarınızın varlığı

(6)      Verilerin kaynağına ilişkin mevcut her türlü bilgi

(7)       Madde 22 Par. 1 ve 4 uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar alma sürecinin varlığı

Tarafınızla ilgili kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı hakkında bilgi talep etme hakkın saklıdır. Bu bağlamda, aktarımla bağlantılı olarak DSGVO Madde 46 uyarınca uygun koruma önlemleri hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz.

2. Düzeltme hakkı

Tarafınızla ilgili işlenen kişisel verilerin yanlış veya eksik olması durumunda, sorumlu tarafa karşı düzeltme ve/veya tamamlama hakkına sahipsiniz. Sorumlu taraf düzeltme işlemini gecikmeksizin yapmalıdır.

3. İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdaki koşullar altında tarafınızla ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz:

(1)       Sorumlu tarafın kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca tarafınızla ilgili kişisel verilerin doğruluğuna itiraz etmeniz durumunda

(2)       İşlemenin hukuka aykırı olması ve kişisel verilerin silinmesine itiraz etmeniz ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz durumunda

(3)       Sorumlu tarafın işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilere artık ihtiyaç duymaması ancak yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için bu verilere ihtiyaç duymanız durumunda

(4) DSGVO Madde 21 Par. 1 uyarınca işleme faaliyetine itiraz etmeniz ve sorumlu tarafın meşru gerekçelerinin sizin gerekçelerinizi geçersiz kılıp kılmadığının henüz açık olmaması durumunda

Tarafınızla ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlandığı durumlarda, bu veriler - saklanmaları dışında - yalnızca sizin izninizle veya yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması amacıyla veya Birliğin veya bir Üye Devletin önemli kamusal yararı gerekçesi ile işlenebilir.

İşlemenin kısıtlanması yukarıdaki koşullara uygun olarak yapılmışsa kısıtlama kaldırılmadan önce sorumlu tarafça bilgilendirilirsiniz.

4. Silme Hakkı

a) Silme Yükümlülüğü

Sorumlu taraftan sizinle ilgili kişisel verileri gecikmeksizin silmesini talep edebilirsiniz. Aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması halinde de sorumlu taraf söz konusu verileri gecikmeksizin silmekle yükümlüdür:

(1)       Tarafınızla ilgili kişisel veriler, toplandıkları veya başka bir şekilde işlendikleri amaçlar için artık gerekli değilse

(2) DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent a veya Madde 9 Par. 2 Bent a uyarınca işlemenin dayandığı rızanızı geri çekersiniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoksa

(3)       DSGVO Madde 21 Par. 1 uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoksa veya DSGVO Madde 21 Par. 2 uyarınca işlemeye itiraz ediyorsanız

(4)       Tarafınızla ilgili kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmişse

(5)       Tarafınızla ilgili kişisel verilerin silinmesi, sorumlu tarafın tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamındaki yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli ise

(6)       Tarafınızla ilgili kişisel veriler, DSGVO Madde 8 Par. 1 uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmışsa

b) Üçüncü taraflara aktarılan bilgiler

Sorumlu taraf sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açık hale getirmişse ve DSGVO Madde 17 Par. 1 uyarınca bunları silmekle yükümlü ise kişisel verileri işleyen veri sorumlularını, veri sahibi olarak sizin bu kişisel verilere olan tüm bağlantıları ya da bunların kopyalarını veya çoğaltmalarını silmelerini talep ettiğiniz konusunda bilgilendirmek için mevcut teknoloji ve uygulama maliyeti göz önünde bulundurularak teknik önlemler de dahil olmak üzere makul adımları atar.

c) İstisnalar

Silme hakkı, işleme aşağıdakiler için gerekli olduğu sürece mevcut değildir:

(1)       İfade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkının kullanılması için

(2)       Sorumlu tarafın tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında işleme faaliyetinin gerçekleştirilmesini gerektiren bir yasal yükümlülüğe uyulması veya kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi ya da sorumlu tarafa verilen resmi bir yetkinin kullanılması için

(3)       DSGVO Madde 9 Par. 2 Bent h ve i ile Madde 9 Par. 3 uyarınca kamu sağlığı alanında kamu yararı nedeniyle

(4)       Kamu yararına arşivleme amaçları, bilimsel ya da tarihi araştırma amaçları veya DSGVO Madde 89 Par. 1 uyarınca istatistiksel amaçlar için, a) bölümünde atıfta bulunulan hakkın söz konusu işlemenin amaçlarına ulaşılmasını imkansız hale getirmesi veya ciddi şekilde engellemesi muhtemel olduğu sürece

(5)       Yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için

5. Bilgilendirilme hakkı

Sorumlu tarafa karşı düzeltme, silme ya da işlemenin kısıtlanması hakkını kullandıysanız sorumlu taraf, imkansız olduğu veya orantısız bir çaba gerektirdiği kanıtlanmadıkça, sizinle ilgili kişisel verilerin ifşa edildiği tüm alıcıları bu düzeltme ya da verilerin silinmesi veya işlemenin kısıtlanması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu alıcılar hakkında sorumlu tarafça bilgilendirilme hakkınız saklıdır.

6. Verilerin aktarılabilirliği hakkı

Sorumlu tarafa sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, kişisel verilerin sağlandığı sorumlu tarafça engellenmeksizin, aşağıdaki koşullar olduğu müddetçe bu verileri başka bir sorumlu tarafa iletme hakkına da sahipsiniz:

(1)       İşleme, DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent a veya DSGVO Madde 9 Par. 2 Bent a uyarınca rızaya ya da DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent b uyarınca bir sözleşmeye dayanıyorsa

(2)       İşleme otomatik prosedürler yardımıyla gerçekleştiriliyorsa

Bu hakkı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu ölçüde, sizinle ilgili kişisel verilerin doğrudan bir sorumlu taraftan başka bir sorumlu tarafa aktarılmasını sağlama hakkına da sahipsiniz. Diğer kişilerin özgürlükleri ve hakları bundan etkilenmez.

Verilerin aktarılabilirliği hakkı, kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi ya da sorumlu tarafa verilen resmi yetkinin kullanılması amacıyla gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

7. İtiraz hakkı

DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent e veya f temelinde gerçekleştirilen tarafınızla ilgili kişisel verilerin işlenmesine özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu durum, bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.

Sorumlu taraf, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediği ya da işlemenin yasal talepleri ileri sürmek, uygulamak veya savunmak amacına hizmet etmediği sürece, sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemez.

Tarafınızla ilgili kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa tarafınızla ilgili kişisel verilerin bu tür pazarlama amaçları için işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu durum, aynı zamanda bu tür doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir.

Doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederseniz tarafınızla ilgili kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenmez.

Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak, 2002/58/AT sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik özellikler kullanan otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz etme hakkınızı kullanma olanağına sahipsiniz.

8. Veri gizliliği yasası kapsamında verilen rıza beyanını iptal etme hakkı

Veri gizliliği yasası kapsamında verilen rıza beyanınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkınız saklıdır. Rıza beyanının iptali ile, iptale kadar izne dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetinin yasallığı etkilenmez. İptal talebinizi posta veya e-posta yoluyla sorumlu tarafa gönderebilirsiniz.

9. Profil oluşturma dahil münferit durumlarda otomatik karar

Tarafınızla ilgili yasal etkiler doğuran ya da benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen, profil oluşturma da dahil olmak üzere, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkınız saklıdır. Bu durum, kararla ilgili aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

(1)       Tarafınızla veri sorumlusu arasında bir sözleşmenin imzalanması veya ifası için kararın gerekli olması durumunda

(2)       Veri sorumlusunun tabi olduğu Birlik veya Üye Devletlerin yasal hükümleri temelinde izin verilebilir olması ve bu yasal hükümlerin hak ve özgürlüklerinizin yanı sıra meşru menfaatlerinizin korunmasına yönelik uygun tedbirleri içermesi durumunda

(3)       Kararın açık rızanız ile verilmesi durumunda

Ancak bu kararlar, DSGVO Madde 9 Par. 1 uyarınca, Madde 9 Par. 2 Bent a veya g geçerli olmadıkça ve hak ve özgürlüklerin yanı sıra meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemler alınmadıkça, özel kategorilerdeki kişisel verilere dayandırılamaz.

(1) ve (3)'te atıfta bulunulan durumlarla ilgili olarak, sorumlu taraf hak ve özgürlüklerinizin yanı sıra meşru menfaatlerinizin korunması için makul adımları atar ve bu adımlar arasında en azından sorumlu taraf bakımından bir kişinin müdahalesini elde etme, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkı yer alır.

10. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Tarafınızla ilgili kişisel verilerin işlenmesinin DSGVO'yu ihlal ettiğini düşünüyorsanız diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin özellikle ikamet ettiğiniz, iş yerinizin bulunduğu ya da iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız saklıdır.

Şikayetin iletildiği denetim makamı, DSGVO Madde 78 kapsamında bir yargı yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin durumu ve sonucu hakkında şikayet sahibini bilgilendirir.

V. E-Posta ile İletişim

1. Veri İşlemenin Tanımı ve Kapsamı

Kullandığımız sosyal medya sayfalarında ve imzalarımızda bizimle iletişime geçilebilecek e-posta adresleri yer almaktadır. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile iletilen kişisel verileri kaydedilir.

Bu bağlamda veriler üçüncü taraflara aktarılmaz. Veriler, yalnızca görüşmenin işlenmesi için kullanılır.

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent f, e-posta gönderimi sırasında iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağıdır. E-posta ile iletişim bir sözleşmenin imzalanmasını amaçlıyorsa DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent b, verilerin işlenmesinin yasal dayanağıdır.

3. Veri işlemenin amacı

Kişisel verileri yalnızca iletişimin işlenmesi amacıyla işliyoruz. Dolayısıyla verilerin işlenmesinde gerekli meşru menfaat de söz konusudur.

4. Saklama süresi

Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinir. E-posta ile gönderilen kişisel veriler için bu durum, kullanıcı ile ilgili görüşme sona erdiğinde geçerlidir. Görüşme, söz konusu konunun kesin olarak açıklığa kavuşturulduğu koşullardan anlaşıldığında sona ermiş sayılır.

5. İtiraz ve tasfiye seçeneği

Bir kullanıcı bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerse kişisel verilerinin saklanmasına istediği zaman itiraz edebilir. Böyle bir durumda görüşmeye devam edilemez.

Bu durumda, bizimle iletişime geçerken kaydedilen tüm kişisel veriler silinir.

VI. Bir sosyal medya platformu (iletişim formu, sohbet) üzerinden iletişim

Bazı sosyal medya platformlarında, hizmet (ör. bir iletişim formu veya sohbet) üzerinden bizimle dahili olarak iletişime geçilebilir. Bir kullanıcı bu seçenekten yararlanırsa giriş maskesine girilen veriler ilgili hizmetin sistemlerinde işlenir, tarafımıza iletilir ve ilgili platformun sağlayıcısının sistemlerinde kaydedilir. Tarafımızla iletişime geçmek için bir sosyal medya platformunun kullanılması, kullanıcı tarafından gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bir sosyal medya platformunun sistemleri aracılığıyla tarafımızla iletişime geçilmesi sırasında gerçekleşen kişisel verilerin işlenmesi, ilgili hizmetin veri gizliliği düzenlemelerine tabidir.

1. Veri İşlemenin Tanımı ve Kapsamı

Talebinizi işleme koymak için, kişisel verilerinizin Josef Wiegand GmbH & Co. şirketinde dahili olarak işlenmesi gerekebilir. Mesajınız dahili olarak işlenirken, Josef Wiegand GmbH & Co. şirketinde aşağıdaki düzenlemeler geçerlidir:

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent f, kullanıcıdan gelen bir talebi ele almak için verilerin işlenmesinin yasal dayanağıdır. İletişim bir sözleşmenin imzalanmasını amaçlıyorsa DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent b, verilerin işlenmesinin yasal dayanağıdır.

3. Veri işlemenin amacı

Sosyal medya platformlarının iletişim seçeneklerinden aldığımız kişisel verilerin dahili olarak işlenmesi, yalnızca iletişimin işlenmesine hizmet eder.

4. Saklama süresi

Veriler, toplandıkları amaca ulaşmak için artık gerekli olmadıkları anda silinir. İletişim formunun giriş maskesinden alınan kişisel veriler için bu durum, kullanıcı ile ilgili görüşme sona erdiğinde geçerlidir. Görüşme, söz konusu konunun kesin olarak açıklığa kavuşturulduğu koşullardan anlaşıldığında sona ermiş sayılır.

5. İtiraz ve tasfiye seçeneği

Bir kullanıcının kişisel verileri, talebin işlenmesi amacıyla dahili olarak işleniyorsa kullanıcı kişisel verilerinin Josef Wiegand GmbH & Co. tarafından saklanmasına herhangi bir zamanda itiraz edebilir. Böyle bir durumda görüşmeye devam edilemez.

Bu durumda, bizimle iletişime geçerken şirket içinde kaydedilen tüm kişisel veriler silinir.

VII. Facebook (Meta ürünü)

Sorumlu Tarafın Adı ve Adresi:

EU-DSGVO kapsamında bu Facebook sayfasının işletilmesinden müştereken sorumlu taraf:

Meta Platforms Ireland Limited (aşağıda "Facebook" ya da "Meta" olarak anılacaktır)
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
İrlanda

ve

Şirketimiz (bkz. II – 1.)

1. Facebook sayfamız hakkında bilgi

Bu siteyi, hizmetlerimize, işlerimize ve ürünlerimize dikkat çekmek ve sizinle iletişime geçmek için işletiyoruz. Hakkımızda ve faaliyetlerimiz, şirketlerimiz vb. hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen www.wiegandslide.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Facebook sayfasının işleticisi olarak, kişisel verilerinizi analiz veya pazarlama amacıyla toplamak ve işlemeye devam etmek kapsamımız dışındadır.

Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi de dahil olmak üzere bu Facebook sayfasının işletilmesi, DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent f uyarınca kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz için ve onlarla zamanında ve destekleyici bir bilgi ve etkileşim fırsatı sağlamaya yönelik meşru menfaatlerimize dayanmaktadır.

2. Kişisel verilerin Meta tarafından işlenmesi

Meta Platforms, Inc, Meta Platforms Ireland Limited'in ABD'deki ana şirketidir, bu nedenle kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye aktarılması söz konusu değildir. Kullanıcıların kişisel verilerinin ABD gibi üçüncü ülkelere aktarılması ve daha fazla işlenmesi ve kullanıcılar için ilgili olası riskler, sitenin operatörü olarak tarafımızdan hariç tutulamaz. ABD'de DSGVO'nun gereklilikleriyle karşılaştırılabilir bir veri gizliliği seviyesi bulunmamaktadır. Haklarınızın etkili bir şekilde uygulanması tahminen mümkün değildir. Ayrıca devlet kurumlarının, biz veya siz farkında olmadan sağlanan kişisel verilere erişmesi de mümkündür.

Meta, kullanıcı verilerini diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki amaçlar için işler: Reklam (analiz, kişiselleştirilmiş reklamların oluşturulması), kullanıcı profillerinin oluşturulması ve pazar araştırması. Meta, bu bilgileri kaydetmek ve işlemeye devam etmek için çerezleri, yani kullanıcıların son cihazlarında depolanan küçük metin dosyalarını kullanır. Kullanıcının bir Facebook profili varsa ve bu profilde oturum açmışsa depolama ve analiz cihazlar arasında da gerçekleşir.

Facebook karşısındaki haklarınızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen doğrudan Facebook ile iletişime geçin. DSGVO kapsamındaki genel haklarınızı bu veri gizliliği beyanında IV. madde altında bulabilirsiniz.

Sitenin işleticisi olarak tarafımıza bilgi taleplerinde bulunulması halinde, Meta ile yapılan ek anlaşma gereği, özel kişilerden ya da resmi makamlardan gelmesine bakılmaksızın bu talepleri 7 gün içinde Meta'ya iletmekle yükümlüyüz. Bu durum, aynı zamanda yukarıda bahsedilen sorumlu taraf ekine dayanmaktadır: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Gelecekte burada açıklanan verilerin işlenmesini artık istemiyorsanız lütfen "Bu sayfayı artık beğenmiyorum" işlevini kullanarak kullanıcı profilinizin sitemizle bağlantısını iptal edin.

Meta veri gizliliği beyanı, veri işleme hakkında ayrıntılı bilgiler içerir (https://www.facebook.com/about/privacy/) İtiraz seçeneklerini (Opt-Out) bu adresten görebilirsiniz: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

3. İstatistiksel veriler (Insights)

Facebook "Insights" tarafımızca erişilebilen farklı kategorilerdeki istatistiksel verilerdir. Bu istatistikler Facebook tarafından oluşturulur ve sağlanır. Sitenin işleticisi olarak, bu istatistiklerin oluşturulması ve sunulması üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Bu işlev, verilerin oluşturulmasını ve işlenmesini önlemek için devre dışı bırakılamaz. Facebook, seçilebilir bir süre için bize Facebook sayfamız hakkında aşağıdaki verileri sağlar: Toplam sayfa görüntüleme sayısı, "beğeniler", sayfa etkinliği, gönderi etkileşimleri, erişim, video görüntülemeleri, gönderi erişimi, yorumlar, paylaşılan içerik, yanıtlar, erkek ve kadın oranı, ülke ve şehir bakımından köken, dil, mağaza görüntülemeleri ve tıklamaları, rota planlayıcılarına tıklamalar, telefon numaralarına tıklamalar, bağlantılı Facebook gruplarına ilişkin veriler.

Bu mevcut verileri Facebook sayfamızı kullanıcılar için daha cazip hale getirmek amacıyla kullanıyoruz (ör. uyarlanmış bir adres için yaş ve cinsiyete göre dağılım, gönderilerimizin zamanlaması, son cihazlara optik optimizasyon. Her kullanıcının Facebook profili oluşturmanın bir parçası olarak kabul ettiği Facebook Kullanım Koşulları uyarınca, sayfanın abonelerini ve beğenen kişileri belirleyebilir, bunun yanı sıra profillerini ve onlardan gelen diğer paylaşılan bilgileri görüntüleyebiliriz.

VIII. Instagram (Meta ürünü)

Sorumlu Tarafın Adı ve Adresi:

AB Genel Veri Gizliliği Yönetmeliği ve diğer veri gizliliği hükümleri kapsamında bu Instagram sayfasının işletilmesinden müştereken sorumlu taraf:

Meta Platforms Ireland Limited (aşağıda "Instagram" ya da "Meta" olarak anılacaktır)
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
İrlanda

Ve

Şirketimiz (bkz. II – 1.)

1. Instagram sayfamız hakkında bilgi

Bu siteyi, hizmetlerimize, işlerimize ve ürünlerimize dikkat çekmek ve sizinle iletişime geçmek için işletiyoruz. Hakkımızda ve faaliyetlerimiz, şirketlerimiz vb. hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen www.wiegandslide.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Instagram sayfasının işleticisi olarak, kişisel verilerinizi analiz veya pazarlama amacıyla toplamak ve işlemeye devam etmek kapsamımız dışındadır.

Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi de dahil olmak üzere bu Instagram sayfasının işletilmesi, DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent f uyarınca kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz için ve onlarla zamanında ve destekleyici bir bilgi ve etkileşim fırsatı sağlamaya yönelik meşru menfaatlerimize dayanmaktadır.

2. Kişisel verilerin Meta tarafından işlenmesi

Meta Platforms, Inc, Meta Platforms Ireland Limited'in ABD'deki ana şirketidir, bu nedenle kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye aktarılması söz konusu değildir. Kullanıcıların kişisel verilerinin ABD gibi üçüncü ülkelere aktarılması ve daha fazla işlenmesi ve kullanıcılar için ilgili olası riskler, sitenin operatörü olarak tarafımızdan hariç tutulamaz. ABD'de DSGVO'nun gereklilikleriyle karşılaştırılabilir bir veri gizliliği seviyesi bulunmamaktadır. Haklarınızın etkili bir şekilde uygulanması tahminen mümkün değildir. Ayrıca devlet kurumlarının, biz veya siz farkında olmadan sağlanan kişisel verilere erişmesi de mümkündür.

Haklarınızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen doğrudan Meta ile iletişime geçin. DSGVO kapsamındaki genel haklarınızı bu veri gizliliği beyanında IV. madde altında bulabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgiler için Meta veri gizliliği beyanına bakın: https://instagram.com/about/legal/privacy/

IX. YouTube

Sorumlu Tarafın Adı ve Adresi:

AB Genel Veri Gizliliği Yönetmeliği ve diğer veri gizliliği hükümleri kapsamında bu YouTube sayfasının işletilmesinden müştereken sorumlu taraf:

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., (bundan sonra "YouTube" olarak anılacaktır)
San Bruno,
CA 94066, ABD

ve

Şirketimiz (bkz. II – 1.)

1. YouTube Kullanımımız Hakkında Bilgiler

Bu siteyi, hizmetlerimize, işlerimize ve ürünlerimize dikkat çekmek ve sizinle iletişime geçmek için işletiyoruz. Hakkımızda ve faaliyetlerimiz, şirketlerimiz vb. hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen www.wiegandslide.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

YouTube sayfasının işleticisi olarak, kişisel verilerinizi analiz veya pazarlama amacıyla toplamak ve işlemeye devam etmek kapsamımız dışındadır.

Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi de dahil olmak üzere bu YouTube sayfasının işletilmesi, DSGVO Madde 6 Par. 1 Bent f uyarınca kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimiz için ve onlarla zamanında ve destekleyici bir bilgi ve etkileşim fırsatı sağlamaya yönelik meşru menfaatlerimize dayanmaktadır.

2. Kişisel verilerin YouTube tarafından işlenmesi

 

Google, LLC. YouTube, LLC.'nin ABD'deki ana şirketidir, bu nedenle kişisel verilerinizin üçüncü bir ülkeye aktarılması söz konusu değildir. Kullanıcıların kişisel verilerinin ABD gibi üçüncü ülkelere aktarılması ve daha fazla işlenmesi ve kullanıcılar için ilgili olası riskler, sitenin operatörü olarak tarafımızdan hariç tutulamaz. ABD'de DSGVO'nun gereklilikleriyle karşılaştırılabilir bir veri gizliliği seviyesi bulunmamaktadır. Haklarınızın etkili bir şekilde uygulanması tahminen mümkün değildir. Ayrıca devlet kurumlarının, biz veya siz farkında olmadan sağlanan kişisel verilere erişmesi de mümkündür.

YouTube hesabınızda oturum açtıysanız YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasına izin vermiş olursunuz. Bunu, YouTube hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz.

Haklarınızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen doğrudan YouTube ile iletişime geçin. DSGVO kapsamındaki genel haklarınızı bu veri gizliliği beyanında IV. madde altında bulabilirsiniz.

Kullanıcı verilerinin kullanılması hakkında ayrıntılı bilgiler için YouTube veri gizliliği beyanına bakın: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Temas

Josef Wiegand GmbH & Co. KG

Landstraße 12
D -36169 Rasdorf

+49 6651-9800
sales@wiegandslide.de

İletişim Formu
Ilgili kişi

Bizi sosyal medyada takip edin